Aangetekende brief: Opzegging beheerovereenkomst Rots-Vast

Taxonomy visibility: Term 'geruzie' has been made visible
Van: 
roderik@aangetekende.brief
Datum: 
2009-03-16 22:23 -07:00
Onderwerp: 
Aangetekende brief: Opzegging beheerovereenkomst Rots-Vast

Rots-Vast Amsterdam Zuid
t.a.v. K.H. de Herdt
Rijnstraat 216-h
1079 HT Amsterdam

Seattle, 17 maart 2009

Betreft: opzegging beheerovereenkomst
Ref: Govert Flinckstr. ---

L.S.,
Wegens uitblijven van reactie op mijn e-mail d.d. 12 maart, geef ik (zoals aangekondigd) hierbij aan, de beheerovereenkomst die tot 31 maart liep, niet te willen verlengen. Dit wegens grove nalatigheid van de kant van Rots-Vast t.a.v. deze beheerovereenkomst.
Ten overvloede geef ik nog aan dat:

  • jullie dit hadden kunnen verwachten, aangezien:
    • ik jullie reeds in januari de eerste keer heb opgebeld dat ik geen betalingen en geen communicatie heb gehad (zonder antwoord te krijgen);
    • ik 26 en 27 februari Karin in totaal 3 keer gebeld heb (die me zei dat alles in orde gebracht zou worden)
    • daarna niets is gedaan, en ook mijn laatste e-mail niet beantwoord is.
  • enige huurovereenkomst die Rots-Vast als beheerders zou hebben afgesloten met huurders voor de periode vanaf 1 april, elke grond ontbeert, omdat er geen beheerovereenkomst tussen mij en Rots- Vast bestaat. (Deze beheerovereenkomst zou slechts na maart verlengd worden “na wederzijdse overeenstemming”, die nooit tot stand is gekomen. Overigens moet ik aannemen dat jullie de huurovereenkomst niet hebben verlengd, want jullie hebben mij hiervan niet op de hoogte gebracht.)

Ik zal zelf een huurcontract met de huidige huurster, mw. Ratinaud, overeenkomen. Hierin zal ik een regeling treffen dat mw. Ratinaud de borg die zij van jullie tegoed heeft, aan mij overdraagt. De door haar betaalde borg dient dan ook aan mij uitgekeerd te worden, tenzij jullie mij binnen 10 werkdagen na dagtekening schriftelijk bewijs leveren dat Rots-Vast de borg aan Mw. Ratinaud heeft uitgekeerd, wat door Mw. Ratinaud zelf bevestigd dient te worden.
De sleutels voor Govert Flinckstraat --- die jullie in bezit hebben, zullen worden opgehaald door dhr. ---.

Het door jullie aan mij verschuldigde bedrag, ondersteund door ondertekende / aan mij doorgegeven documenten en afschriften die in het bezit zijn van de huurster (mw. Ratinaud), is:
huur oktober 2008 minus beheervergoeding € 730,50
huur november 2008 minus beheervergoeding € 789,31
huur december 2008 minus beheervergoeding € 340,50
huur januari 2009 minus beheervergoeding € 789,31
huur februari 2009 minus beheervergoeding € 789,31
huur maart 2009 minus beheervergoeding € 789,31
borg (tenzij schriftelijk bewijs overlegd van tegendeel) € 1000,00
totaal € 5228,24

Bovenstaand totaalbedrag dient voldaan te worden op rekening 6247263 t.n.v. R. Muit te Utrecht. Indien het bedrag niet binnen 10 werkdagen na dagtekening is voldaan, wordt de zaak in behandeling gegeven bij een incassobureau, waarbij de kosten die e.e.a. met zich meebrengt ten laste komen van Rots-Vast Groep Amsterdam Zuid.
Communicatie over deze brief dient (zoals jullie weten) te geschieden c.q. gekopieerd te worden via e-mail naar het adres ro@muit.nl, ongeacht of jullie deze communicatie (ook) per brief voeren naar bovenstaande postbus.

Hoogachtend,

Roderik Muit