Antwoord re. dossier 904129

Taxonomy visibility: Term 'geruzie' has been made visible
Van: 
ro@muit.nl
Aan: 
info@bbu-incasso.nl
Datum: 
2009-09-09 20:53 +02:00
Onderwerp: 
Antwoord re. dossier 904129

Geachte heer Bosveld,

Uw brief over het rolbericht is in goede aarde ontvangen.

Ik wil u graag mijn reactie overleggen, omdat ik BBU noem en aangezien
het zou kunnen dat u wat informatie heeft die ik niet heb en mij
daarover wilt adviseren.
Heeft u deze reactie ondertekend op schrift nodig? Of moet ik deze zelf
ondertekend naar de Griffie van de Rechtbank sturen? (Zo ja: is er een
bepaald nummer dat vermeld moet worden?)

Mijn reactie:

Ik heb mijn voormalige huurster opgespoord en de zaak doorgesproken. Ik
kan de door mij voorgeschoten borg a 1000 Euro terugkrijgen via haar, en
het borgbedrag kan dus geschrapt worden van de geeiste som.

Overigens vind ik het jammer dat dit niet vantevoren is doorgegeven en
dat ik wederom zelf achter dingen aan heb moeten gaan en ze zelf heb
moeten regelen, in weerwil van Rost-Vast's zogenaamde "beheerfunctie".

Gerelateerd:

1) als dingen ooit normaal naar waarheid gecommuniceerd (of uberhaupt
beantwoord) waren, was er geen deurwaarder aan te pas gekomen, laat
staan een rechtsgang.

2) mevrouw De Herdt heeft mij (na mijn herhaalde pogingen tot verkrijgen
van antwoorden na maanden niet meer te kunnen negeren) expliciet
voorgelogen. Ik heb de gemaakte zogenaamde 'facturen' nog in mijn bezit
die ze mij eind februari doormailde, waarvan het bedrag op dat moment
aan mij overgemaakt zou worden. (Wat dus niet het geval was, hetgeen
mede oorzaak is geweest van de gang naar deurwaarders.)

3) mevrouw De Herdt's verhaal over 'de borg zien als betaling; ik weet
niet meer wie ik hierover telefonisch gesproken heb' is niet alleen
onlogisch (want geen gerechtsdeurwaarder zou zo'n verhaal telefonisch
zonder schriftelijk bewijs direct geloven). Ook wordt haar verhaal niet
gedeeld door BBU Gerechtsdeurwaarders. Ik citeer een brief van BBU aan
mij d.d. 16 juni:

"Tijdens een telefonisch onderhoud is aangegeven dat er weldegelijk
betaald zou zijn. Debiteur zou hierop een betalingsbewijs toe faxen.
Ondanks deze toezegging mochten wij tot op heden nog geen
betalingsbewijs ontvangen.
Heden hebben wij debiteur voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld
voor betaling zorg te dragen voor de maanden mei en juni 2009, bij
gebreke waarvan de regeling komt te vervallen en wij verder zullen gaan
voor het totaal verschuldigde bedrag.
Debiteur heeft toegezegd uiterlijk vrijdag voor betaling te zullen zorg
dragen."

Ik hecht dus geen waarde aan haar bewering. Ik ben enkel wederom
teleurgesteld dat mevrouw De Herdt alweer tot het allerlaatste moment
gewacht heeft met het communiceren van informatie. (En dan op zo'n
manier dat die informatie eerst naar de rechter gaat, om daarna via BBU
pas bij mij terecht te komen.) Ik zie het als niet meer dan een
zoveelste poging tot tijdrekken door verwarring te zaaien.

Mijn conclusie:

In simpele taal: het moet eens afgelopen zijn met dat gedraai en
tijdgerek. Ik heb Rots-Vast al een langere periode gegeven om af te
betalen dan BBU mij aanraadde -- zelfs nadat mevrouw De Herdt mij
maandenlang genegeerd en expliciet voorgelogen had. En zelfs dat heeft
ze weten te verzieken.

Ik verzoek de rechtbank tot het opleggen van directe betaling van de
door BBU doorgegeven som, inclusief alle genoemde kosten, maar minus de
1000 Euro borg.

Het zou m.i. niet meer dan billijk zijn als mevrouw De Herdt daarbovenop
ook nog beboet wordt voor de door mij betaalde maandelijkse beheerkosten
à zesmaal €60,69 (incl. BTW) -- aangezien Rots-Vast nooit enig beheer
heeft gevoerd, daarbij duidelijk contractbreuk plegend, en mij zelfs tot
in de rechtsgang opzadelt met extra moeite om dingen zelf te regelen
(met andere woorden, de door Rots-Vast veroorzaakte rotzooi op te ruimen).
Indien dat bij dit proces van rechtsgang moeilijk ligt, zal ik mij
tevreden stellen met directe betaling van het, geheel terecht en via een
normaal gangbare transparante procedure, door BBU Gerechtsdeurwaarders
geeiste bedrag minus de genoemde borg.

Hoogachtend,

R. Muit